Tarieven

“De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.”

-Art. 446ter Ger.W.

Algemeen

Wij maken goede afspraken met de cliënt en bespreken op voorhand wat onze diensten zullen kosten. Omdat de te leveren inspanningen zelden of nooit op voorhand kunnen worden ingeschat werken wij in beginsel met een uurtarief. Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden. Dit laat ons toe om voorafgaandelijk een duidelijke prijsafspraak te maken op verzoek van de cliënt.

Provisies

Het systeem van provisies, namelijk het betalen van een op voorhand afgesproken voorschot, maakt het mogelijk om aan het werk te beginnen, bona conscientia. Het is mogelijk dat er meerdere provisies gevraagd worden. Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de zaak.

Kosten

Het vertrekpunt voor de berekening van het ereloon is € 125,00 per uur met dien verstande dat dit bedrag kan verminderd of vermeerderd worden volgens de eenvoud of complexiteit van de zaak of volgens wie aan het dossier dient te werken.

Volgende kosten worden bij het opmaken van een dossier in principe steeds in aanmerking genomen:

eerste consultatie:€ 75,00
aanleg en bewaring van een nieuw dossier:€ 100,00
brieven en procedurestukken:€ 10,00 per pagina
verplaatsingen:€ 0,50 per kilometer
bijzondere kosten:
(gerechtskosten, expertisekosten, deurwaarderskosten,…)
reële kostprijs

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

Heb je een vraag?